ประวัติองค์การ

ประวัติองค์การ

history-

 

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ถือกำเนิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ในทวีปยุโรปและเอเชียที่ต้องเผชิญกับภาวะอดอยากและโรคระบาดอันเป็นผลมาจากสงคราม โดยยูนิเซฟได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2489 และเพียง 2 ปีหลังจากนั้น ยูนิเซฟก็ได้เปิดสำนักงานขึ้นในประเทศไทยในพ.ศ. 2491

งานของยูนิเซฟในประเทศไทยในช่วงแรกเน้นเรื่องสุขอนามัยและโภชนาการของเด็ก เราทำโครงการที่ขจัดโรคร้ายในเด็ก เช่น โรคคุดทะราด และช่วยริเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ในขณะเดียวกัน เราจัดหาน้ำดื่มสะอาดและรณรงค์เรื่องสุขอนามัยในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาการโภชนาการของเด็กโดยโครงการดื่มนมในโรงเรียนและการแจกจ่ายเกลือไอโอดีน

จากวันนั้นถึงวันนี้ ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก และภารกิจของยูนิเซฟก็ได้เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมประเด็นอื่นมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันภารกิจหลักของเรา คือ

• ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ และการถูกทอดทิ้ง
• ทำให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ป้องกันเด็กจากการติดเชื้อเอชไวี และให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีและเอดส์
• งานด้านสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กเล็ก
• สนับสนุนการศึกษาต่างๆ เพื่อติดตามตรวจสอบนโยบายสังคม
• รณรงค์ให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
• รณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในหมู่สื่อมวลชน
• ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วมใหญ่ในพ.ศ. 2554 และสึนามิ
• สร้างความตระหนักเรื่องไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ H1N1

จะเห็นว่า ในขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเดิม ภารกิจของยูนิเซฟก็ได้มีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่สิ่งที่จะยังคงเหมือนเดิม คือ ความมุ่งมั่นของยูนิเซฟในการทำให้ความเจริญก้าวหน้าได้ลงไปสู่เด็กทุกคนรวมถึงเด็กยากจนและเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง

ปัจจุบััน ยูนิเซฟมีเจ้าหน้าที่กว่า 30 คนที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงเทพ เพื่อทำงานร่วมกับ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ องค์การอื่นๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ และตัวเด็กและเยาวชนเอง

ยูนิเซฟเชื่อว่าเรากำลังเดินทางไปสู่วันที่เด็กทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าเพศใด เชื้อชาติใด สถานภาพทางสังคมหรือสถานภาพทางกฎหมายใด จะสามารถได้รับสิทธิที่ตนพึงได้ ในการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร อบอุ่น มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

อ้างอิงจาก  http://www.unicef.org/thailand/tha/about.html

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s