ข้อสอบ O-NET

สาระ ภูมิศาสตร์

จำนวน 60 ข้อ พร้อมเฉลย

ติวเข้ม ONET ภูมิศาสตร์  (หลักสูตร 2551) ฉบับที่ 2

 1. ข้อใดแบ่งประเภทของแผนที่ตามลักษณะการใช้ได้ถูกต้อง

1    แผนที่อ้างอิง แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่เล่ม

2    แผนที่อ้างอิง แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เล่ม

3    แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่รัฐกิจ

4    แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เล่ม แผนที่มาตราส่วน           ขนาดใหญ่

 1. แผนที่เล่มเป็นแผนที่ที่รวมแผนที่ชนิดใดเข้าด้วยกันเป็นเล่มเดียว

1    แผนที่หลาย ๆ ชนิด

2    แผนที่รัฐกิจหลาย ๆ ชนิด

3    แผนที่รัฐกิจและแผนที่อ้างอิง

4    แผนที่รัฐกิจและแผนที่ธรณีวิทยา

 1. แผนที่รัฐกิจที่บอกเฉพาะชื่อจังหวัดและชื่อประเทศน่าจะเป็นแผนที่มีขนาดมาตราส่วนในข้อใด

1    1:2,500

2    1:25,000

3    1:250,000

4    1:2,500,000

 1. ชื่อแผนที่ในข้อใดที่ทำให้เรารู้ได้ว่าแผนที่นั้นไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง

1    แผนที่กายภาพจังหวัดกาญจนบุรี

2    แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

3    แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี

4    แผนที่เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

 1. ชื่อภูมิศาสตร์ใดที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ตัวเอน และใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

1    ทวีป

2    ช่องแคบ

3    มหาสมุทร

4    เมืองหลวง

 1. ข้อใดเขียนชื่อภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง

1    ช่องแคบมะละกา

2    ช่องแคบมะละกา

3    ช่องแคบ มะละกา

4    ช่องแคบ มะละกา

 1. ข้อใดกล่าวถึงทิศเหนือกริดได้ถูกต้อง

1    ทิศที่ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นตรง

2    ทิศเหนือตามแนวเส้นเมริเดียน

3    ทิศที่ใช้สัญลักษณ์ลูกศรครึ่งซีก

4    ทิศเหนือตามแนวเส้นฉากทางดิ่ง

 1. มุมแอซิมัทที่วัดได้มีค่าไม่เกินกี่องศา

1    90 องศา

2    180 องศา

3    270 องศา

4    360 องศา

 1. ข้อใดเขียนค่ามุมแบริงจากแนว กค ในรูปที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

1    N 45° W

2    W 45° N

3    S 135° W

4    S 225° W

 1. มาตราส่วน 1:1,250,000 อ่านเป็นมาตราส่วนคำพูดได้ว่าอย่างไร

1    1 เซนติเมตร เท่ากับ 125 กิโลเมตร

2    1 เซนติเมตร เท่ากับ 1.25 กิโลเมตร

3    1 เซนติเมตร เท่ากับ 12.5 กิโลเมตร

4    1 เซนติเมตร เท่ากับ 1,250 กิโลเมตร

 1. จากมาตราส่วนคำพูด 1 เซนติเมตร เท่ากับ 2.5 กิโลเมตร ถ้านักเรียนต้องการวัดพื้นที่ให้ได้18 กิโลเมตร นักเรียนจะต้องวัดให้ได้ระยะทางในแผนที่กี่เซนติเมตร

1    5.2 เซนติเมตร

2    6.2 เซนติเมตร

3    7.2 เซนติเมตร

4    8.2 เซนติเมตร

 1. ข้อใดอธิบายลักษณะของเส้นแบ่งเขตประเทศได้ถูกต้อง

1    เป็นเส้นคดโค้งไปมา

2    เป็นเส้นตรงยาว หนา และมีสีแดง

3    เป็นเส้นตรงมีขีดแนวตั้งสั้น ๆ พาดอยู่หลายเส้น

4    เป็นเส้นตรงมีจุด 2 จุด คั่นอยู่ระหว่างเส้นตรง 2          เส้น

 1.          สัญลักษณ์นี้ใช้แทนสิ่งใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1    วัด

2    โรงเรียน

3    โรงพยาบาล

4    สถานที่ราชการ

 1. ข้อใดใช้สีที่เป็นมาตรฐานแทนสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นโลกได้ถูกต้อง

1    สีน้ำเงิน แทน ภูเขา

2    สีน้ำตาล แทน ถนน

3    สีแดง แทน โรงเรียน

4    สีเขียว แทน พื้นที่เพาะปลูก

 1. เส้นชั้นความสูงที่มีลักษณะเป็นวงเรียงซ้อนกันขึ้นไปจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร

1    ที่ราบสูง

2    หน้าผาชัน

3    ภูเขารูปอีโต้

4    ภูเขารูปกรวย

 1. ข้อใดใช้แถบสีแทนพื้นที่เรียงจากภูเขา ที่ราบสูง ที่ต่ำ และทะเล ได้เหมาะสมที่สุด

1    สีเหลือง สีน้ำตาล สีเขียว สีฟ้าอ่อน

2    สีเหลือง สีเหลืองแก่ สีขาว สีฟ้าอ่อน

3    สีน้ำตาล สีเหลืองแก่ สีเขียว สีน้ำเงิน

4    สีน้ำตาล สีเขียวแก่ สีเหลืองแก่ สีน้ำเงิน

 1. การแสดงระดับความสูงในแผนที่รูปแบบใดที่มีลักษณะเป็นภาพสามมิติ

1    การแรเงา

2    การใช้แถบสี

3    การใช้เส้นลาดเขา

4    การใช้เส้นชั้นความสูง

 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางมากที่สุด

1    เข็มทิศ

2    เทอร์โมมิเตอร์

3    ภาพจากดาวเทียม

4    เครื่องมือวัดระยะทาง

 1. การใช้เครื่องมือวัดระยะทางในแผนที่ เราต้องถือด้ามให้เอียงทำมุมกี่องศากับแนวระนาบ

1    30 องศา

2    45 องศา

3    60 องศา

4    75 องศา

 1. มิลลิบาร์ เป็นหน่วยที่ใช้วัดอะไร

1    ความเร็วลม

2    ความกดอากาศ

3    ความชื้นสัมพัทธ์

4    จุดน้ำค้างในอากาศ

 1. การทำงานของไฮโกรมิเตอร์ในการวัดค่าความชื้นในอากาศอาศัยอุปกรณ์ใดเป็นสำคัญ

1    เส้นผม

2    ตลับโลหะ

3    แขนปากกา

4    คานและเข็มชี้

 1. ก้านชี้โลหะรูปดัมบ์เบล เป็นอุปกรณ์ที่อยู่เทอร์โมมิเตอร์แบบใด

1    เทอร์โมกราฟ

2    เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด

3    เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด

4    เทอร์โมมิเตอร์แบบซิกซ์

 1. เพราะเหตุใดปากภาชนะรองรับน้ำฝนของเครื่องวัดฝนจึงมีขนาดแคบและพอดีกับกรวย

1    เพื่อลดการระเหยของน้ำ

2    เพื่อรองรับเฉพาะหยดน้ำ

3    เพื่อจำกัดปริมาณฝนที่รองรับ

4    เพื่อให้มีอากาศอยู่ภายในกรวยน้อยที่สุด

 1. ข้อใดอธิบายจุดเด่นและข้อจำกัดระหว่างรูปถ่ายทางอากาศกับภาพจากดาวเทียมได้อย่างถูกต้อง

1    รูปถ่ายทางอากาศได้ภาพจากมุมต่ำ แต่ภาพจาก             ดาวเทียมได้จากมุมสูง

2    รูปถ่ายทางอากาศได้ภาพที่แปลความหมายได้               ง่ายกว่าภาพจากดาวเทียม

3    ภาพจากดาวเทียมได้ภาพสีเพียงอย่างเดียว แต่               รูปถ่ายทางอากาศได้ภาพหลากสี

4    ภาพจากดาวเทียมไม่จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ               แปลความหมายเหมือนรูปถ่ายทางอากาศ

 1. ถ้านักเรียนต้องการวิเคราะห์ข้อมูลพืชพรรณธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจากรูปถ่ายทางอากาศ ควรเลือกรูปที่ถ่ายจากฟิล์มประเภทใด

1    ฟิล์มสีธรรมชาติ

2    ฟิล์มสีผิดธรรมชาติ

3    ฟิล์มออร์โทโครเมติก

4    ฟิล์มขาว–ดำอินฟราเรด

 1. กล้องสามมิตินำมาใช้ในการอ่านข้อมูลจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด

1    แผนผัง

2    ภาพถ่าย

3    ภาพจากดาวเทียม

4    รูปถ่ายทางอากาศ

 1. กรมอุตุนิยมวิทยานำภาพจากดาวเทียมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใด

1    ทิศทางของพายุ

2    ปริมาณทรัพยากรน้ำ

3    พื้นที่ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่า

4    การตั้งถิ่นฐานของประชากร

 1. ข้อมูลลักษณะประจำของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นอย่างไร

1    ข้อมูลที่เป็นตัวเลข

2    ข้อมูลที่เป็นจุดภาพ

3    ข้อมูลที่เป็นรูปลักษณ์

4    ข้อมูลที่เป็นจุด เส้น พื้นที่

 1. ฮาร์ดแวร์ มีหน้าที่อย่างไรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1    นำเข้าข้อมูล

2    จัดการข้อมูล

3    วิเคราะห์ข้อมูล

4    รายงานผลข้อมูล

 1. ข้อมูลใดที่สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี

1    ที่ตั้งเขื่อน

2    พื้นที่ป่าสงวน

3    ชนิดของสัตว์น้ำ

4    การเกิดแผ่นดินไหว

 1. ชั้นไซอัลมีลักษณะของหินในชั้นเป็นอย่างไร

1    เป็นหินสีจางจำพวกหินแกรนิต

2    เป็นหินที่มีรูพรุนจำพวกหินบะซอลต์

3    เป็นหินหนืดที่มีแร่เหล็กและนิกเกิลผสมอยู่

4    เป็นหินเหลวที่มีแร่ซิลิกาและแมกนีเซียมผสม              อยู่

 1. โครงสร้างโลกชั้นใดที่มีความหนามากที่สุด

1    ชั้นไซมา

2    ชั้นเนื้อโลก

3    แก่นโลกชั้นใน

4    แก่นโลกชั้นนอก

 1. นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าแก่นโลกชั้นในมีอะไรเป็นส่วนประกอบ

1    เหล็กและนิกเกิล

2    เหล็กและอะลูมินา

3    กำมะถันและเหล็ก

4    กำมะถันและนิกเกิล

 1. เปลือกโลกส่วนที่อยู่ท้องมหาสมุทรเป็นเปลือกโลกชั้นใด

1    ชั้นไซมา

2    ชั้นไซอัล

3    ชั้นเนื้อโลก

4    ชั้นไซอัลและไซมา

 1. พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังแนวเทือกเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

1    มีฝนตกหนัก

2    มีธารน้ำไหลผ่าน

3    มีอากาศหนาวเย็น

4    มีความแห้งแล้งสูง

 1. เทือกเขาใดไม่มีลักษณะของหินโค้งรูปประทุนและหินโค้งรูปประทุนหงาย

1    เทือกเขาร็อกกี

2    เทือกเขาแอลป์

3    เทือกเขาแอนดีส

4    เทือกเขาเซียร์ราเนบาดา

 1. รอยเลื่อนแซนแอนเดรียส์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรอยเลื่อนแบบใด

1    รอยเลื่อนย้อน

2    รอยเลื่อนปกติ

3    รอยเลื่อนในแนวนอน

4    ถูกทุกข้อ

 1. ที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย ในประเทศแคนาดา

         มีลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการใด

1    การบีบอัดของเปลือกโลกจนโค้งงอ

2    การยกตัวขึ้นของพื้นที่ตามแนวรอยเลื่อน

3    การทรุดตัวของพื้นที่จนกลายเป็นแอ่งกราเบิน

4    การไหลของลาวาจากภูเขาไฟปกคลุมพื้นที่    กว้างขวาง

 1. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการเกิดภูเขาไฟรูปโล่ได้ถูกต้อง

1    เกิดจากหินหนืดมีอัตราการไหลที่เร็วมาก

2    เกิดจากหินหนืดที่ถูกดันออกมามีความหนืดสูง

3    เกิดจากหินหนืดที่ปะทุออกมาเย็นตัวลงอย่าง รวดเร็ว

4    เกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงผสมกับกองขี้เถ้า จากการปะทุหลายครั้ง

 1. กระบวนการใดที่ไม่ทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่มีแม่น้ำเป็นตัวกระทำ

1    การกร่อน

2    การพัดพา

3    การทับถม

4    การผุพังอยู่กับที่

 1. ข้อใดเป็นลักษณะของหินที่เกิดจากกระบวนการผุพังทางเคมี

1    การขยายและหดตัวของหินตามอุณหภูมิจน   ทำให้เกิดรอยแตกร้าว

2    การแตกตัวของหินที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ำ              ที่แทรกอยู่ตามรอยแตก

3    การหลุดร่อนของหินที่มีแร่เหล็กปะปนอยู่และ             ถูกอากาศจนกลายเป็นเหล็กออกไซด์

4    การแตกออกของหินจากการที่ถูกรากของต้นไม้            ที่เจริญเติบโตเต็มที่ชอนไชไปตามแนวหิน

 1. ภูเขาที่อยู่ในบริเวณที่แม่น้ำอยู่ในวัยชรามีลักษณะเป็นอย่างไร

1    หุบเขา

2    เขาโดด

3    หน้าผาชัน

4    หุบเขารูปตัววี

 1. แกรนด์แคนยอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากการกระทำของแม่น้ำในระยะใด

1    วัยชรา

2    วัยอ่อน

3    วัยหนุ่ม

4    วัยหนุ่มและวัยชรา

 1. บริเวณใดที่เกิดการทับถมของตะกอนในช่วงน้ำหลากของแม่น้ำในวัยหนุ่มและวัยชรา

1    ที่ราบน้ำท่วมถึง

2    ลานตะพักลำน้ำ

3    เนินตะกอนรูปพัด

4    ดินดอนสามเหลี่ยม

 1. ช่วงของธารน้ำที่ไหลเชี่ยวและมีโขดหินขวางกั้นลำน้ำจนน้ำลดระดับความรุนแรงของการไหลลงจะมีลักษณะภูมิประเทศที่เรียกว่าอะไร

1    ถ้ำ

2    แก่ง

3    น้ำตก

4    หุบผาชัน

 1. แอ่งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเรียกว่าอะไร

1    ฮอร์น

2    ฮอสต์

3    อาแรต

4    แคลดีรา

 1. แอร์สร็อก มีลักษณะเป็นอย่างไร

1    ที่ราบดินเลิสส์

2    แอ่งในทะเลทราย

3    เขาโดดในทะเลทราย

4    เนินทรายหรือสันทราย

 1. ข้อใดอธิบายลักษณะของฮอร์นได้ถูกต้อง

1    ไหล่เขาที่มีแอ่งลึกจากการกัดเซาะของธาร     น้ำแข็ง

2    หุบเขาที่ลึกและกว้าง มีฐานราบและขอบสูงชัน            คล้ายตัวยู

3    สันปันน้ำที่อยู่ระหว่างเซิร์ก 2 แห่ง เป็นสันเขา            หยักแหลม ๆ

4    เซิร์กที่มากกว่า 3 แห่งหันหลังชนกันจนกลาย              เป็นยอดเขาแหลม

 1. ชายฝั่งแบบฟยอร์ดมีลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็งเป็นแบบใด

1    เซิร์ก

2    ฮอร์น

3    อาแรต

4    หุบเขาธารน้ำแข็ง

 1. พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกคลื่นและกระแสน้ำพัดพาเอาโคลน ทราย ตะกอนดินและเศษหินเข้ามาทับถม ทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นแบบใด

1    แหลม

2    สันดอน

3    ที่ราบชายฝั่ง

4    ซุ้มหินชายฝั่ง

 1. ข้อใดอธิบายลักษณะของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ถูกต้อง

1    เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก

2    เป็นดินตะกอนทรายแป้ง มีความอุดมสมบูรณ์              มาก

3    เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึง          มาก

4    เป็นดินตะกอนทรายแป้ง มีความอุดมสมบูรณ์              ปานกลางถึงน้อย

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1    ทะเลทรายหินเอลโฮมา เป็นทะเลทรายถูก     ปกคลุมไปด้วยหินแข็ง

2    เซเรียร์ ในประเทศอียิปต์ เป็นทะเลทรายที่พบ               ในดินแดนทุรกันดาร

3    ทิวเขาทิเบสตี เป็นภูเขาในทะเลทรายที่มีร่อง ธารแลหุบเหวขนาดใหญ่

4    ทะเลทรายคาลานซิโอ เป็นทะเลทรายที่เกิดจาก            การกร่อนของน้ำค้างแข็ง

 1. พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ครอบคลุมถึงจังหวัดใดของประเทศไทย

1    ร้อยเอ็ด

2    สุรินทร์

3    นครราชสีมา

4    มหาสารคาม

 1. ถ้านักเรียนได้ยินเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขา สันนิษฐานได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด

1    แผ่นดินถล่ม

2    แผ่นดินไหว

3    ภูเขาไฟระเบิด

4    น้ำป่าไหลหลาก

 1. ข้อใดไม่ใช่ภัยพิบัติที่มีผลสืบเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่า

1    ภัยแล้ง

2    แผ่นดินถล่ม

3    แผ่นดินไหว

4    น้ำท่วมฉับพลัน

 1. ภัยใดที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

1    ไฟป่า

2    ภัยแล้ง

3    โรคระบาด

4    แผ่นดินถล่ม

 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งวิธีใดดีที่สุด

1    การขุดเจาะน้ำบาดาล

2    การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ

3    การแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน

4    การรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์

 1. ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ริกเตอร์ พื้นที่ในบริเวณใกล้ศูนย์กลางความสั่นสะเทือนจะเกิดอะไรขึ้น

1    อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

2    วัตถุห้อยแขวนในอาคารมีการแกว่งไกว

3    เครื่องเรือนและวัตถุในอาคารมีการเคลื่อนที่

4    ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่มีความรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่ง            ผ่าน

 1. พฤติกรรมใดที่ไม่ควรปฏิบัติหากเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องมหาสมุทร

1    วิ่งออกไปยืนที่ชายหาด

2    ขับเรือออกไปอยู่กลางทะเล

3    อพยพไปอยู่ในที่ดอนและที่สูงทันที

4    ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมตัว

 1. พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากแหล่งกำเนิดใด

1    อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน

2    มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

3    มหาสมุทรอินเดียและทะเลอาหรับ

4    มหาสมุทรอินเดียใต้ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

เฉลยข้อสอบ ฉบับที่ 2

1. 1 2. 1 3. 4 4. 1 5. 3 6. 2 7. 4 8. 4 9. 1 10. 3
11. 3 12. 4 13. 2 14. 4 15. 4 16. 3 17. 1 18. 1 19. 2 20. 2
21. 1 22. 4 23. 1 24. 2 25. 3 26. 4 27. 1 28. 1 29. 1 30. 4
31. 1 32. 2 33. 1 34. 1 35. 4 36. 4 37. 3 38. 4 39. 1 40. 4
41. 3 42. 3 43. 2 44. 1 45. 2 46. 4 47. 3 48. 4 49. 4 50. 3
51. 4 52. 1 53. 3 54. 1 55. 3 56. 3 57. 4 58. 2 59. 1 60. 2

อ้างอิงจาก http://lnwsudsud.blogspot.com/2013/01/onet-2551-2.html

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s